فارسی
شماره تماس 01135722050
مقالات شرکت فرآورده‌های دریایی پارس کیلکا

ماهی کیلکا

ماهی کیلکا پراکنش کیلکا در خزر مياني و جنوبي مرتبط با جريانات درياي خزر است.: 1 - كيلكاي معمولي Clupeonella cultiventris 2- كيلكاي آنچوي engrauliformis Clupeonella3- كيلكاي چشم درشت Clupeonella grimmi این ماهيان از خانواده شگماهیان Clupeidae و بومي درياي خزر ، آزوف و سياه بوده و پراكنش وسيعي در سرتا سر درياي خزر دارد. اين خانواده داراي سه گونه كيلكاي آنچوي ، معمولي و چشم درشت مي باشد .كيلكاي آنچوي و چشم ...
1397/09/06

پودر ماهی

پودر ماهی پودر و روغن ماهي هزاران سال است كه توسط تمدن هاي مختلف مصرف ميشود بعنوان مثال دركشور هاي شمالي، از روغن ماهي بعنوان سوخت براي روشنايي چراغ ها استفاده ميشد. نروژي ها از حدود ٨٠٠ سال قبل از ميلاد مسيح روغن ماهي توليد مي كرده اند و از آن در برهه هاي مختلف استفاده هاي متفاوتي از قبيل استفاده بعنوان كود و يا غذاي حيوانات مي كردند. در ژاپن پودر و روغن ماهي تا مدتها بعنوان يك غذاي اصلي در سفره انسان ...
1397/09/06