فارسی
شماره تماس 01135722050
13:36:29 1397/03/27 آنالیز محصولات
آنالیـز پـودر ماهـی کیلکـا
%70-%72 protein 
%97-%99 Digestibility
%8-%11 Fat
%11/6 Ash
%7-%9 Moisture
75-95 mg/N/100gr T.V.N
3.86 Ca
1.98 Phosphor
آنالیـز پـودر ماهـی جنـوب
53% protein total
95% Digestibility
13% Fat
13% Ash
6% Moisture
95 mg/N/100gr T.V.N
آنالیـز روغـن ماهـی کیلکـا
شرح آزمون نتیجه آزمون واحد
نسبت اسیدهای چرب امگا - 6 به امگا - 3 0.088  
مجموع اسیدهای چرب امگا - 6 1.88 %
مجموع اسیدهای چرب امگا - 3 21.24 %
C12:. 0.05 %
C14:. 3.7 %
C14:1 0.03 %
C15:. 0.7 %
C16:. 20.6 %
C16:1 4.9 %
C17:. 0.9 %
C17:1 0.2 %
C18:. 3.9 %
C18:1 t 0.15 %
آنالیـز تغلیظ شـده پساب ماهـی کیلکـا ( ژلـه )
نام آزمایش نتیجه آزمون واحد
PH 6.35 ....
آهن 195 mg/kg
روی 41.02 mg/kg
مس 0.38 mg/kg
منگنز 3.86 mg/kg
هدایت 5.62 EC10
پتاسیم 0.57 K %
درصد مواد آلی 51.91 O.M %
فسفرکل 2.64 P %
ازت کل 9.15 N %