فارسی
شماره تماس 01135722050
ماهی کیلکا
ماهی کیلکا
پراکنش کیلکا در خزر مياني و جنوبي مرتبط با جريانات درياي خزر است.
1 - كيلكاي معمولي Clupeonella cultiventris 
2- كيلكاي آنچوي engrauliformis Clupeonella
3- كيلكاي چشم درشت Clupeonella grimmi 
این ماهيان از خانواده شگماهیان Clupeidae و بومي درياي خزر ، آزوف و سياه بوده و پراكنش وسيعي در سرتا سر درياي خزر دارد. اين خانواده داراي سه گونه كيلكاي آنچوي ، معمولي و چشم درشت مي باشد .كيلكاي آنچوي و چشم درشت مختص درياي خزر و گونه سوم يك نژاد از درياي سياه است . كيلكا از جمله ماهيان پلاژيك درياي خزر است كه بصورت گله اي زندگي مي كند و به علت تغذيه از اولين زنجيره غذايي يعني پلانكتونها يكي از فراوانترين ماهيها در درياي خزر محسوب مي شود . پراکنش اين ماهيها در خزر مياني و جنوبي مرتبط با جريانات درياي خزر است.


تاریخ انتشار: 10:36:26 1397/09/06
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
سایر مطالب