فارسی
شماره تماس 01135722050
هوورراش ،تولید غذای آبزیان به‌ویژه میگوی پرورشی.